جستجوی سایت
گروه خبري : اخبار
تاريخ انتشار : 1398/06/20 - 11:59
كد :120

عیب های کولر آبی و علت های مختلف آن

بطور کلی در یک کولر آبی ممكن است عیوبی پدید آید که می تواند علت های مختلفی داشته باشد. در اینجا به ذکر تعدادی از این عیب های کولر و نیز علت های مختلف آن می پردازیم.

عیب های کولر آبی و علت های مختلف آن

عیب های کولر آبی :

1- الکتروموتور دو دور در حالت عادی کار می کند ولی باد گرم از دریچه هوای کولر دميده می شود:

الف) هوای خارج از محفظه کولر بسیار گرم است.
ب) مسير پمپاژ آب یا شیر فلکه آب مسدود است.
ج) شناور تنظیم نیست.
د) واتر پمب خراب است يا كليد واتر پمپ وصل نشده و یا خراب است.
و) شلنگ آبی مرتبط واتر پمپ و سه راهی آب پاره شده است.
ی) تشتك بدون آب است زیرا دریچه اطمینان آب خراب است.
هـ) سیم های رابط بین کلید مخصوص واتر پمپ و ترمینال یا بین ترمینال و واتر پمپ قطع است.

۲- دور زیاد و دور کم بصورت معکوس کار می کنند.

در این حالت سیم های رابط دور تند و کند در کلید مخصوص یا جعبه ترمینال و یا در کلید گریز از مرکز جابجا شده است.

۳- در حین کار کولر، سرعت آن کم و زیاد می شود.

الف) پولی ها و یاتاقان های فن و یا بوشهای موتور خراب شده اند.
ب) پلاتین های کلید گریز از مرکز تنظیم نمی باشد.
ج) سیم بندی دور کم ایراد دارد.

۴- کولر با دور زياد بصورت طبیعی کار می کند ولی در دور کم، موتور بیش از حد گرم می شود.

الف) پلاتین های کلید گریز از مرکز تنظیم نیست.
ب) اتصال الکتریکی در كليد تبديل واقع در کلید مخصوص کولر درست نیست.

5- پمپ آب و موتور فن هر دو کار می کنند ولی هوا خوب خنک نمی شود.

الف) پولی فن یا موتور هرز شده است.
ب) پولی موتور و فن در یک امتداد نیستند.
ج) یاتاقان های فن یا موتور خراب شده اند.
د) پره های من کج شده است.
و) دریچه هوای کولر مسدود است.
ی) تسمه تنظیم نیست.
هـ) پارچه برزنت پاره شده است.

۶) واتر پمپ کار می کند ولی موتور فن کار نمی کند.

الف) سیم پیچی آن سوخته است.
ب) کلید روشن و خاموش با کلید تبدیل دور زیاد و کم معیوب است.
ج) سیم رابط بین کلید مخصوص و جعبه ترمینال و الکتروموتور معیوب است.

۷- واتر پمپ خوب کار می کند ولی موتور کار نمی کند و صدای هوم دارد.

الف) سیم بندی راه انداز سوخته است.
ب) سیم بندی دور زیاد نیم سوز شده است.
ت) بوش يا ياتاقانها موتور معیوبند.
ج) تسمه تنظیم نیست، (سفت است)
د) پولی ها در یک امتداد نیستند.
ر) حلقه های اتصال کوتاه روتور خراب شده اند.
ز) در یکی از سیم بندی های اتصال کوتاه شده است.
و) قسمت محرک گردان با گریز از مرکز معیوب شده اند.
ی) خازن راه انداز سوخته است.
هـ) قطب سازی الکتروموتور درست نیست زیرا هر سه سیم بندی در مدارند.

۸- کوار در حین کار صدای ناهنجار دارد.

الف) یاتاقان های سرفن یا لاستیک ياتاقانها و یا بوشهای موتور معیوبند.
ب) پولی ها یا پیچ های یاتاقانهای سرفن شل شده اند.
ج) محور فن دچار خمیدگی شده است.
د) واشر بندى روتور داخل درپوشها صحيح نمی باشد بنابراین پروانه روتور به در پوشها برخورد می-کند.
و) زائده هدایت هوا در کانال داخلی (یک ورق خميده) جابجا شده که در نتیجه کولر سوت می کشد.
هـ) تسمه خراب است.

9- واتر پمپ و موتور دو دور خوب کار می کنند ولی آب از دریچه اطمينان يا تشتک بیرون می ریزد.

الف) شناور تنظیم نیست یا خراب است.
ب) درپوشها یا آب پخش کن ها یا دریچه اطمینان درست نصب نشده اند.
ج) گوی شناوی سوراخ بوده و پر از آب شده است.
د) کولر تراز نیست.

10- کولر خوب راه اندازی می شود ولی پس از دقایقی کار، به تدریج از مقدار هوا کاسته شده و سرانجام موتور فن می ایستد.

الف) برق شهر ضعیف است.
ب) موتور فن نیم سوز شده است.
ج) خازن اصلاح ضریب قدرت خراب است.
د) بوشهای موتور فن معیوب هستند.

11- موتور فن بدون متصل بودن تسمه خوب کار می کند ولی وقتی تسمه روی پولی قرار می گیرد، کار نمی کند.

الف) موتور فن نیم سوز شده است.
ب) تسمه خیلی سفت است.
ج) خازن ضعیف شده است.
د) ياتاقانهای دوسر فن معیوبند.

۱۲- عملکرد کولر به هنگام راه اندازی و نیز در دور کم خوب است ولی در دور زیاد موتور خوب کار نمی کند

در این حالت اتصال سر سیم های دور زیاد و راه انداز بصورت جابجا به کلید گریز از مرکز متصل شده اند.

۱۳- در هنگام وصل کردن کلیدهای دور زیاد و کم مخصوص کولر، فقط موتور با دور زیاد کار میکند.

الف) کلید تبدیل موجود در کلید مخصوص کولر خراب است.
ب) پلاتین مربوط به دور کمر کلید گریز از مرکز معیوب می باشند.
ج) کلید گریز از مرکز تنظیم نمی باشد.

۱۴- با وصل نمودن کلید مخصوص، موتور راه نمی افتد ولی با حرکت تسمه بوسيله دست، موتور راه-اندازی شده و حرکت می کند و آن را می چرخاند.

الف) خازن راه انداز سوخته است.
ب) سیم پیچ راه انداز سوخته است.
ج) پلاتین های کلید گریز از مرکز تنظيم نيستند.
د) قسمت محرک گردان یا گریز از مرکز کلید فرسوده شده و معیوب می باشد.

۱۵- بعضی مواقع اتفاق می افتد که موتور کولر پس از مدتی کار، متوقف می شود و دوباره بعد از چند دقیقه شروع بکار می کند و این ادامه دارد.

الف) موتور نیم سوز شده است.
ب) دریچه هوای کولر نیم بسته شده است.
ج) هوای محیط راهی به خارج ندارد و بعبارتی درب و پنجره ها بکلی بسته شده اند.
د) تسمه سفت است.
و) ياتاقانها معیوبند.

۱6- در هنگام کار کولر، بدنه آن برق دارد که این مشکل برای کور گازی هم زیاد پیش می آید.

الف) موتور فن یا واتر پمپ اتصال بدنه دارند.
ب) فیش های متصل شده به کلید گریز از مرکز به بدنه متصل شده اند.
ج) سیم های رابط موتور یا واتر پمپ به بدنه اتصال دارند.
د) عایق کابل از بین رفته و اتصال بدنه دارد.
و) آب به روی موتور فن یا واتر پمپ ریزش می کند.

۱۷- کلید مخصوص موتور فن و واتر پمپ وصل شده اند ولی هر دو کار نمی کنند.

الف) برق قطع است و یا فیوز عمل نموده است.
ب) موتور و واتر پمپ هر دو سوخته اند.
ج) کلید مخصوص یا خازن اصلاح ضریب قدرت خراب است.

۱۸- با وصل کلید موتور فن، فيوز عمل می کند.

الف) موتور دو دور یا موتور فن سوخته است.
ب) در بین سیمهای کولر اتصالی وجود دارد.
ج) از طریق شیلنگ آب یا سه راهی آب، روی موتور آب می ریزد.

۱۹- با وصل کلید واتر پمپ، قیون عمل می کند.

الف) واتر پمپ یا خازن سوخته است.
ب) در سیمهای کولر اتصالی وجود دارد

تعمیرات کولر آبی